logo WBB

Warnawa & Burgman, belastingkundigen

| Utility | Utility | Utility |
top left corner top right corner bottom left corner bottom right corner

Mathenesserlaan 300, 3021 HV Rotterdam

Profiel

Warnawa & Burgman, belastingkundigen (WBB) is een maatschap van belastingadviseurs, opgericht in 1986 door Joop Warnawa. De organisatie wordt geleid door Joop Warnawa, Pierre Burgman en Joost Krebbers. Wij zijn in onze rol van belastingadviseur actief op een breed fiscaal terrein, zowel voor ondernemingen als voor particulieren. De werkzaamheden kunnen globaal worden onderscheiden in vier categorieën.

• Het opzetten van fiscale structuren, die passen bij zowel de aard en omvang van de onderneming als bij de wensen van de ondernemer op de langere termijn (bedrijfsopvolging, estate planning et cetera), waarbij met name flexibiliteit en vooroverleg met de belastingdienst van groot belang worden geacht.
• Het begeleiden van reorganisaties (holdingconstructies), overnamen, fusies en andere samenwerkingsverbanden (firma's, commanditaire vennootschappen), herstructureringen (inbreng in BV, teruggang uit BV) en dergelijke.
• Het voeren van procedures ingeval van conflicten met de fiscus en bedrijfsvereniging, waarbij veelal eerst zal worden getracht door middel van onderhandelingen met de desbetreffende inspecteur tot een voor de cliënt aanvaardbare oplossing te komen.
• Het verzorgen van belastingaangiften bij voorkeur in samenwerking en in goed overleg met de interne- en/of externe accountant of administrateur.

Naast het nationale en internationale belastingrecht is specifieke kennis aanwezig op het gebied van keten-, invorderings- en bestuurdersaansprakelijkheid, fiscaal-strafrecht, insolventierecht (faillissement, surseance).

Werkwijze

Als dienstverlenend bedrijf zijn wij actief op een terrein waar de meeste mensen zich niet graag op begeven. Discretie staat bij ons hoog in het vaandel. WBB bestaat uit een klein en hecht team van hoog gekwalificeerde mensen waartoe u zich rechtstreeks kunt wenden; snel en efficiënt werken is voor ons een vanzelfsprekendheid. WBB opereert volstrekt onafhankelijk van andere dienstverleners op fiscaal-, financieel-, administratief- en/of juridisch terrein.

Wij geloven in een langdurige persoonlijke relatie met onze cliënten en zijn ons er terdege van bewust dat dat uitsluitend kan worden bewerkstelligd door borg te staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening en door er voor te zorgen dat de klant niet voortdurend te maken krijgt met andere 'gezichten'. Dat deze zienswijze werkt, blijkt wel uit het feit dat het verloop binnen onze klantenkring verwaarloosbaar is.

Onze cliënten

Onze cliëntèle kan in twee groepen worden ingedeeld. Enerzijds werken wij voor (register) accountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren en advocaten en zijn wij dus adviseur-van-de-adviseur. Anderzijds adviseren en begeleiden wij ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren.

Beroepsorganisatie

De belastingadviseurs van ons kantoor zijn, samen met circa 3000 collega's, aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. Leden van de Federatie zijn onderworpen aan beroepsregels en er geldt tuchtrecht, zoals bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Aan actieve leden worden eisen gesteld wat betreft, onder andere, hun opleiding en het instand houden van hun kennis (verplichting tot 'education permanente'). Om tot uiting te brengen dat iemand is aangesloten bij deze beroepsorganisatie mag de titel 'FB' toegevoegd worden aan de naam, hetgeen staat voor Federatie Belastingadviseur en hetgeen de cliënt de zekerheid geeft van doen te hebben met een gekwalificeerde fiscalist.

Joop Warnawa

geboren: Rotterdam, 9 maart 1956
opleiding: bedrijfs- en fiscale economie Erasmus Universiteit Rotterdam
ervaring: organisatie-adviseur, rijksaccountant, belastinginspecteur
hoofdwerkzaamheden: zelfstandig gevestigd belastingadviseur sinds 15 februari 1986
nevenwerkzaamheden: financieel interim management middelgrote ondernemingen en financiële instellingen; diverse commissariaten en bestuursfuncties

Pierre Burgman

geboren: Rotterdam, 27 april 1951
opleiding: fiscale economie (bedrijfs-economische variant) Erasmus Universiteit te Rotterdam
ervaringen: docent handelswetenschappen, rijksaccountant en hoofdinspecteur-titulair bij de belastingdienst
hoofdwerkzaamheden: zelfstandig gevestigd belastingadviseur sinds 1 september 1988
nevenwerkzaamheden: diverse commissariaten en bestuursfuncties

Joost Krebbers

geboren:
opleiding: fiscale economie (bedrijfs-economische variant) en rechten Erasmus Universiteit te Rotterdam
ervaringen: belastinginspecteur, partner bij Boekel De Neree
hoofdwerkzaamheden: zelfstandig gevestigd belastingadviseur sinds ...
nevenwerkzaamheden: ...

Kantoor

Ons kantoor treft u aan in Rotterdam op de Mathenesserlaan 300 in het gedeelte tussen de Heemraadssingel en de Claes de Vrieselaan en wel schuin tegenover de kerk. Parkeren bij ons kantoor is géén probleem. Houdt u er wel rekening mee dat er een parkeerzone is ingesteld, zodat u alleen 'betaald' kunt parkeren. De parkeerautomaten werken uitsluitend met een chip-pas. Bij ons secretariaat zijn dagkaarten in voorraad.

Plattegrond

Identificatie

Op grond van een Europese richtlijn heeft de Nederlandse wetgever de sinds 1993 bestaande Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT) en Wet identificatie bij dienstverlening (WID) vanaf 1 juni 2003 ook van toepassing gemaakt op de dienstverlening door notarissen, advocaten, belastingadviseurs en accountants. Als gevolg van deze wettelijke verplichtingen dienen de bovengenoemde adviseurs, vóórdat zij een adviesdienst mogen verlenen, de cliënt te identificeren. Binnenlandse rechtspersonen, of buitenlandse rechtspersonen die in Nederland werkzaam zijn en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, zullen worden geïdentificeerd met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig (reis-) document van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon. Uitsluitend in het buitenland geregistreerde rechtspersonen zullen een gewaarmerkt uittreksel uit het land van statutaire vestiging over dienen te leggen. Meer informatie over de toepassing en reikwijdte van de MOT en de WID kunt u lezen in de brochure van het Ministerie van Financiën die betrekking heeft op deze materie.

Foreign visitors

This internet site is primarily aimed at Dutch visitors. All information on this website is in the Dutch language, except for the company profile below. Would you like to receive more information on our Dutch practice, please send us a letter, fax message or an e-mail. Warnawa & Burgman, belastingkundigen (WBB) is a partnership of tax experts - tax lawyers, having their office in Rotterdam. The map of Rotterdam you can view on one of the pages of this site shows the avenue on which you can find us (Mathenesserlaan) and is a few minutes away from the inner city and from the central station.

The partners of WBB (Joop Warnawa and Pierre Burgman) are members of the Dutch Federation of Tax Consultants (FB), a professional association with disciplinary jurisdiction. Joop Warnawa (09-03-1956) has a university degree in fiscal economics and in business economics. He is a former tax inspector (1981-1986) and he worked at the Tax Office Rotterdam (corporate income tax). In 1986 he founded the partnership of WBB. Pierre Burgman (27-04-1951) has a university degree in fiscal economics. He is a former tax inspector (1979-1988) and he worked at the Tax Office Rotterdam (corporate income tax). As (chief) tax inspector he was especially engaged in the ruling practise (international taxation). At the end of 1988 he joined the partnership of WBB.

WBB is an independent office and thus not related to any other firm (accounting, law, notary public, management consultancy et cetera) serving its own clients, such as mainly small/medium-large companies and their share holders or owners, several large companies and their share holders, a few multinational enterprises, and a number of wealthy individuals, WBB is also performing its services on behalf of independent accounting firms, lawyers, bookkeeping offices and their clients. WBB can assist in setting-up Dutch holding companies, Dutch corporate vehicles employing financing and licensing activities and Dutch-based permanent establishments with the purpose of optimizing the tax costs of their international clients. Our main services are in the field of tax matters of operating companies and their owners. An overview of the Dutch tax system (2005) is published by the Dutch Ministry of Finance.

Disclaimer

De informatie van deze internet site is bedoeld ter algemene informatie. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie in de loop van de tijd wordt achterhaald of niet (meer) correct is. Deze site biedt geen fiscaal advies dat u kunt gebruiken voor specifieke transacties. WBB accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die wel of niet worden ondernomen op basis van deze informatie. In specifieke situaties dient u met uw eigen belastingadviseur te overleggen.

© Copyright, 2006, Warnawa & Burgman, belastingkundigen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen van deze internet-site mag zonder schriftelijke toestemming van Warnawa & Burgman worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Een verzoek voor toestemming, of aanvragen voor verdere informatie kunt u indienen bij het secretariaat. Bepaalde verwijzingen in deze internet-site leiden naar informatiebronnen die door derden ter beschikking zijn gesteld en/of door derden worden onderhouden, doch ter zake waarvan WBB géén enkele bemoeienis heeft. WBB draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor deze informatiebronnen.


| Organisatie | Site Map | Disclaimer | Contact | © 2006 Warnawa & Burgman, belastingkundigen